Leica APO-Telyt-M 135 f/3.4

The long telephoto lens

Technical data

Leica Apo-Telyt-M 135 mm f/3.4

Technical data
English
Date: 28/06/2013 Format: PDF (156.74 kB)

Leica Apo-Telyt-M 135 mm f/3.4

Technical data
German
Date: 06/08/2013 Format: PDF (210.80 kB)
Top